JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Program pro Vítkovice

zeleni-vitkovice.cz

Kandidáti Strany zelených s podporou Pirátů jdou do podzimních voleb proto, aby při své práci v zastupitelstvu aktivně prosazovali především větší vstřícnost a otevřenost úřadů k občanům a zlepšování podmínek pro kvalitu života ve Vítkovicích.

TŘI PRIORITY STRANY ZELENÝCH S PODPOROU PIRÁTŮ

Otevřená radnice s odpovědným hospodařením a podporou moderních technologií

Kvalitní život ve Vítkovicích s řešením problému bezpečnosti dopravy a životního prostředí

Obec vstřícná k rodinám, dětem, seniorům a handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům, ale důsledná k dodržování pořádku a pravidel sociální soudržnosti

MODERNÍ, OTEVŘENÁ RADNICE S PRŮHLEDNÝM FINANCOVÁNÍM

Jednáme s lidmi otevřeně
 
Naši zastupitelé budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.
 • O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Občan má mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.
 • Zpřístupníme v elektronicky čitelné podobě majetková přiznání veřejných činitelů podle zákona o střetu.
 
Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.
 • Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
 
 
Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.
 • Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. 
PROSADÍME MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


Usnadníme občanům Vítkovic styk s úřadem a zastupiteli obce
 
Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy a samosprávy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou a výkonem samosprávy včetně kontroly volených zástupců.
 • Zavedeme elektronický informační systém zajištující komunikaci občana s úřadem Mob Vítkovice a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky města a vítkovického zpravodaje v e-mailové podobě a RSS. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají. Tato komunikace s občany by měla být pro zastupitele povinná a veřejná.

Usnadníme občanům Vítkovic přístup k informacím
 
Zavedeme automatické zveřejňování informací obce a závislých organizací.
 • Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje.
 • Stejná pravidla se musí vztahovat také na obcí zřizované organizace. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.
 
O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
 • Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočet poskytovat v otevřeném formátu na webu.
 
 

Zprůhledníme financování

 
Všechny smlouvy obce umístíme na Internet.

 • Podle studií se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy institucí vlastněných obcí. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv, i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Slovensko zveřejňováním smluv ušetřilo již miliardy korun, měli bychom s tím začít i my.

 
Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

 • Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

 
Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

 • Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotna zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Budeme hospodařit efektivně
 
Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení a dodávek služeb, kde lze dosáhnout množstevních slev.
 • V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu a institucí spravovaných obcí. Portál veřejných zakázek v rámci Informačního systému obce by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

 
Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu.

 • Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

 
Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

 • Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

 
 
Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.

 • Vedle běžného osobního setkání voliče se zastupitelem preferujeme i další formy komunikace a předávání zpětné vazby. Budeme podporovat veřejnou neanonymní diskusi o návrzích, které jsou předloženy obecním orgánům.

 
Usnadníme vznik spolků a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí.

 • Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Obce mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.

 
 
Podpora místního podnikání.

 • Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí ve Vítkovicích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obce a města. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

 
 
Sociální služby, bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení

 • Budeme podporovat zapojení a integraci znevýhodněných skupin občanů, ale zároveň vyžadovat bez kompromisů dodržování pořádku a pravidel občanského soužití.
 • Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací a sociálních služeb. Zajistíme širokou nabídku služeb pro seniory, včetně volnočasových a komunitních aktivit.
 • Budeme podporovat terénní a sociální práci v rozmanitých variantách. Naším cílem je postupně zmenšovat oblasti, ve kterých panuje kultura chudoby a společenského vyloučení. Podpoříme programy zaměřené na konkrétní rodiny a občany, kteří dluží.
 • Budeme dbát o zajištění sítě cenově dostupného nájemního bydlení v obecních bytových domech.  Uznáváme právo na důstojné bydlení jako jedno ze základních práv občanů. Toto právo jednak vychází z Listiny základních práv a svobod, jednak z mezinárodních úmluv, jejichž signatářem je i Česká republika.
 • Nepodporujeme výstavbu ubytoven. Život na ubytovnách je ponižující a nedůstojný. Umožňuje navíc „ podnikatelům s chudobou“ prostřednictvím lichvářského nájemného rozkrádat i tak nedostatečné finanční prostředky, určené pro zlepšení situace sociálně potřebným. Je třeba disponovat sociálními byty, byty tréninkovými, a chráněnými pro lidi s postižením nebo v obtížné sociální situaci. A to v součinnosti se sociálními službami. Počty osamělých žen s dětmi, seniorů, chudých a lidí, kteří se ocitají v bezdomovectví, přibývá.
 • Budeme odstraňovat bariéry pohybu pro tělesně postižené a vozíčkáře v obci.
 • Podpoříme zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním nejen v chráněných dílnách, ale i ve veřejných institucích a v příspěvkových organizacích zřizovaných obcí.
 • Budeme prosazovat vytvoření vzdělávacích aktivit pro sociálně znevýhodněné děti s cílem zakotvit tyto děti ve společnosti a podporovat jejich sociálně – kulturní rozvoj.
 • Podpoříme rozvoj komunitních funkcí školy: společenského, kulturního a vzdělávacího centra místních společenství. Školy by se měly více otevírat veřejnosti a poskytovat zázemí pro místní občanskou společnost.
 • Strana zelených bude podporovat šíření znalostí o základních projevech nemocí a doporučených postupech sebevyšetřování a sebepéče, tímto posílíme prevenci nemocí. Ve školách by se tomuto tématu mělo dostat větší pozornosti. Podpora pro dospívající by měla být zaměřena na zdravý životní styl, prevenci nechtěného těhotenství a pohlavně přenosných chorob, vznik závislostí a předcházení úrazům. Musíme rozšiřovat znalosti zásad poskytování první pomoci.
 • Podpoříme „práci pro všechny“ – náplní práce bude údržba a úprava veřejných prostor, realizace drobných projektů ve veřejném prostoru za minimální mzdu.

Kvalita života v naší obci
 
Podporujeme kvalitní, zdravé životní prostředí a životní styl
 • Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých složek obce, jsme ale přesvědčeni, že kvalitní životní prostředí se dá budovat i malými kroky. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.
 
Zeleň ve Vítkovicích
 • Naší prioritou je rozšířit zeleň do postranních ulic obce pro zlepšení kvality ovzduší.  Problém znečištěného ovzduší je jedním z nejzásadnějších problémů životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravska a Karvinska. Je to dáno především vysokou koncentrací průmyslu v hustě zalidněném území, dalším významným zdrojem znečišťování je doprava, případně vytápění domácností ( spalování nekvalitních tuhých paliv nebo odpadků v zastaralých kotlích). Nesmíme ignorovat zdravotní stav našich obyvatel. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost a zkracují délku života. Prachové znečištění má pravděpodobně vliv i na to, že zhruba 15% dětí trpí respiračními alergiemi. Některé prachové částice mají karcinogenní účinky. Nedovolíme nadbytečné a neodůvodněné kácení stromů a likvidaci zeleně na území obce. Pokud už je nutná sanace stromů, musí obec zajistit patřičnou obnovu. Tuto obnovu musí zajistit v místě vykácení, ne na okraji obce, jak k tomuto dochází nyní. Budeme dbát o kvalifikovanou údržbu stávající zeleně.
 • Budeme prosazovat efektivnější třídění opadu a efektivní využití programů EU na třídění odpadů. Chceme motivovat občany ke třídění odpadu formou slevy z poplatku na svoz odpadu. Tuto politiku prosazovat propagací a umísťování sběrných nádob na území obce.
 • Budeme prosazovat úpravu poplatků za odpad tak, aby domácnosti neplatily podle počtu členů rodiny, nýbrž podle množství vyhozeného smetí. Nadále budeme navyšovat počty kontejnerů ke třídění odpadů na území Vítkovic a současně odpadkových košů.
 • Budeme usilovat o znovuotevření Sběrného dvora, jsme jediný obvod Ostravy, který Sběrný dvůr nemá, a věříme, že je potřebný a k užitku. Je to způsob, kterým lze předcházet vytváření černých skládek. Vyhozené věci mimo kontejner jsou připočítávány k poplatkům, což zatěžuje rozpočet obce i občanů.
 • Provedeme likvidaci černých skládek formou veřejně prospěšných prací.
 
Sad Jožky Jabůrkové jako centrum relaxace a  sportu
 
 • Chceme prosadit, aby se sad Jožky Jabůrkové stal kulturním, společenským a rekreačním místem všech občanů. Tomuto musí předcházet pravidelná údržba a udržování pořádku v parku. Proto budeme prosazovat zřízení funkce správce sadu. Venčení psů by dle našeho názoru mělo být povoleno pouze v jeho jedné polovině, tak aby druhá polovina mohla sloužit k bezpečné volnočasové aktivitě našich dětí. Rádi bychom prosadili vznik multifunkčního hřiště v části poblíž Lidické ulice.
 • Budeme se snažit důsledně postihovat ty, kteří neuklízejí exkrementy po svých psích miláčcích.
 
Chceme nadále podporovat vítkovickou knihovnu
 • Považujeme za důležité, aby měl každý přístup k informacím, novým znalostem a myšlenkám. V dnešní době je možnost registrovaným čtenářům zapůjčení čtečky elektronických knih Kindle 3 s více než 140 knižními tituly. Byli bychom rádi, kdyby se tato nabídka rozšiřovala a naši občané měli další možnosti kulturního vyžití.
 
 
Doprava a bezpečnost v dopravě
 
 • Budeme prosazovat zlepšení parkování vozidel na území obce, vytvoření více šikmých stání a zefektivnění stávajících parkovišť a odstavných ploch.
 • Zasadíme se o zrušení parkovacích míst vedle přechodů pro chodce.
 • Chceme revidovat stávající přechody pro chodce a vybudovat nové, bezpečné přechody na místech, kde jsou potřeba. Příkladem může být řešení Mírového náměstí a přístupu obyvatel do nemocnice. Vozíčkáři nemají možnost bezpečného přístupu do nemocnice.
 • Budeme pokračovat v opravách chodníků a místních komunikací, včetně stávající sítě cyklostezek.
 • Prosadíme vytvoření kruhového objezdu místo křižovatky Halasova – Výstavní pro plynulejší provoz na tomto frekventovaném místě.


Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz