JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti

Program pro Statutární město Ostrava

Kdybychom měli Ostravu označit jedním slovem, znělo by to slovo „mizející“. Ostrava je město, které prochází nelehkou situací - před očima se vytrácí a smršťuje, lidé se stěhují pryč a tempo odchodů stále narůstá. Ovzduší je silně znečištěné, a situace se nijak nelepší. Instituce a orgány města z velké části rezignovaly na svůj účel, přijaly svou roli figurek ve hře na porcování medvěda. Zastupitelé schvalují nelogická a nevýhodná usnesení, jednají za zavřenými dveřmi bez komunikace s občany, a žárlivě si střeží svá tajemství a moc. Kriminalita se rozrůstá, veřejné služby jsou v úpadku. Neexistují žádné dlouhodobé vize kam směřovat, jako bychom rezignovali na budoucnost a pouze v kocovině přešlapovali na místě...

Naše volební strana neumí nabídnout žádný univerzální lék, a ani si to neklademe za cíl. Toto programové prohlášení vychází z myšlenky využít mizení Ostravy jako příležitost pro nalezení její nové identity. Namísto komplexních řešení nabízí několik opatření, které podle našeho názoru racionálně řeší největší a nejokatější problémy, které samospráva ovlivnit může (proto také v našem programu nenajdete témata jako je např. zaměstnanost; protože není v možnostech zastupitele tyto sociální problémy efektivně řešit).

Za svůj úspěch budeme považovat i to, podaří-li se prosadit třeba jen jedinou myšlenku či nápad z následujích řádků, ale našim hlavním a prvořadým cílem je vyvolat politickou i veřejnou diskuzi o životě v našem městě. Ostrava nejsou doly, továrny, silnice, domy, Ostrava je především město jejich obyvatel. My všichni jsme Ostrava a své město milujeme. Pojďme jej spolu i žít.

Vaši Piráti a Strana zelených

Otevřená radnice a informovaný občan

Všechny dokumenty města, obvodů a všech jimi vlastněných firem musí na Internet. Zavedeme transparentní bankovní účty a účetnictví budeme zveřejňovat v reálném čase. Výběrová řízení chceme organizovat pro co nejširší množství uchazečů s minimem vstupních podmínek, avšak bez účasti firem, kde není znám koncový vlastník. Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky. Chceme snižovat byrokracii a zjednodušit agendu magistrátu a obvodů; minimalizujeme nutnost styku občana s úředníky, zavedeme proaktivní jednání např. při vyřizování dokladů. Rovněž zpřísníme pravidla skartace a archivace dokumentů.

Zasedání zastupitelstva bude dostupné na Internetu v přímém přenosu i zpětně. Zápisy ze zasedání budou zveřejňovány v reálném čase, stejně jako hlasování jednotlivých zastupitelů a okamžitý přehled o jejich účasti. Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou či případovou studií, nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Všechny městské orgány by měly pořádat časté a pravidelné veřejné diskuse, na kterých by prezentovaly svou činnost a své vize. Zavazujeme se také, že všichni naši zastupitelé se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi.

Chceme získávat od občanů, spolků a neziskových organizací zpětnou vazbu k činnosti magistrátu a obvodů; stejně tak vyjdeme vstříc občanům, kteří chtějí organizovat diskuse ve svém okolí o lokálních otázkách (pískoviště, kontejnery, bezpečí) - například propůjčením prostor a technickým zázemím. Podporujeme praxi, kdy aktivní občané či spolky mají ve své lokalitě zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

V pravomocích zastupitelstva je rovněž vyhlásit referendum. Chtěli bychom tento institut začít používat pravidelně (například jednou za šest měsíců), a umožnit tak občanům přímo ovlivňovat zásadní témata (priority rozpočtu, obecně závazné vyhlášky, odvolání), stejně jako reagovat na aktuální otázky související s okolím jejich bydliště. Před každým referendem by měl být zpracován kvalitní a dobře podložený posudek všech variant.

Urbanismus, architektura, a dlouhodobý koncept rozvoje města

Chceme podpořit vznik dlouhodobého urbanistického konceptu města a učinit jej závazným pro veškerou investiční i dopravní výstavbu. Územní plány budeme graficky prezentovat na webu, stejně jako návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, a obyvateli města umožníme i přihlásit se k odběru aktualizací v okolí svého bydliště. Jak si Ostravané měli několikrát možnost ověřit, budoucí kulturní památky a architektonické skvosty nevzniknou z výběrových řízení na nejnižší cenu, proto požadujeme, aby se stalo standardem, že každé významnější veřejné stavbě předchází architektonická soutěž (či alespoň souběžné vypracování nabídky více nezávislými zhotoviteli, jde-li o stavbu malého rozsahu či významu). Architektonické a urbanistické soutěže se běžně používají na západ od našich hranic jako prostředek k rozumnému a estetickému rozvoji města.

Ostrava disponuje obrovskou plochou území "nikoho" (brownfields, proluky), přesto se nové komerční a lehké průmyslové zóny staví na zemědělské půdě mimo intravilán města. Znemožníme takovou výstavbu a donutíme investory, aby lépe využívali stávající nevyužité plochy ve městě. Jsme proti nové výstavbě v řídce obydlených oblastech za situace, kdy investor "vyžaduje" zajištění dopravní obslužnosti a vybudování a údržbu potřebné infastruktury (komunikace, sítě apod.) z veřejných rozpočtů. Vytvoříme ve spolupráci s místními obyvateli takové úpravy ulic a veřejných prostranství, aby se ulice staly přivětivější. Opravy chodníků a ulic budou probíhat vždy po veřejné diskuzi s jejich obyvateli. Chceme obnovit síť veřejných WC, fontánek na pití a kašen. Zlepšíme vybavení dětských hřišť a zajistíme je před vandalismem a znečišťováním. Chceme také dbát na dostatek dětských koutků a míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.

Protože ulice ve městě patří lidem, ne autům, zasadíme se o rozvoj pěších a obytných zón všude tak kde to má smysl. Nechceme omezit možnost parkování rezidentů a jejich návštěv, naopak. Po vzoru mnohem větších měst v Evropě, zmapujeme možnosti vytvoření nových parkovacích míst – např. malých parkovacích domů ve vnitroblocích - a podpoříme jejich výstavbu. V kombinaci s reorganizací hromadné dopravy bychom také chtěli vybudovat systém záchytných parkovišť v příměstských zónách.

Zlepšíme organizaci oprav infrastruktury vyžadujících výkopy (kanalizace, plyn...), aby tyto probíhaly současně. U veřejných staveb omezujících dopravu (práce na silnici) navrhujeme jako podmínku zakázky požadovat nepřetržitou realizaci stavby.

Školství, školky, jesle a městská škola v přírodě

Chceme rozvíjet nabídku takových předškolních zařízení, která umožní zapojení rodičů do práce s dětmi. Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, především nízkoprahá zařízení s cílem prevence socio-patologických jevů a výchovy k občanské společnosti. Chceme také rozšiřovat aktivity místních knihoven a posilovat jejich roli coby komunitních center s rozšířenou nabídkou služeb. Podpoříme školy při zajišťování asistentů pro děti s postižením do běžných škol. Ve školách zřizovaných městem chceme zvýšit důraz na předměty zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti a na zkvalitnění jazykové přípravy žáka.

Jednou z několika výhod Ostravy je její poloha v blízkosti hor. Rádi bychom této výhody využili a zřídili organizaci, která bude pro školy vlastněné městem zabezpečovat školu v přírodě s celoročním provozem. Tato organizace by provozovala několik zařízení uzpůsobených pro pobyt dětí s možností výuky. Kapacita by měla být dostatečná, aby se děti na prvním stupni základní školy dostaly do přírody alespoň jednou za školní rok. Instituce by mohla částečně plnit i úlohu dlouhodobého sanatoria pro děti s chronickými dýchacími potížemi s pokračující výukou. Organizace samozřejmě povede transparentní účetnictví.

Cyklostezky a doprava ve městě

Prostor pro volný pohyb osob neustále ustupuje stavbám jako jsou dopravní tělesa, či velké developerské investice. Dosud byla Ostrava vůči investorům velmi benevolentní, důsledkem čehož je infrastruktura pro cyklisty budována bez rozmyslu a koncepce. Mnohdy jde o neexistující cyklostezku v podobě čáry na silnici, nebo nezpevněné úseky s nevyhovujícím povrchem. Promyšlenou síť cyklostezek moderních parametrů propojující nejen ostravské čtvrti mezi sebou, ale také Ostravu s okolím a s Beskydami, považujeme za jednu z investičních priorit na příští roky. Každá městská čtvrť by měla být vybavena parkovacím domem na kola.

Současný dopravní podnik převáží čím dál méně lidí, na čím dál méně linkách, za čím dál větší peníze. Chceme motivovat občany k využívání hromadné dopravy, ale víme, že to půjde jen tehdy, budou-li linky jezdit dostatečně často, a budou li-stát dostatečně blízko místa, odkud a kam jedeme. Dvacetiminutový interval na lince MHD je nelogický, když se autem dá za dvacet minut dostat z jednoho konce města na druhý. Budeme proto požadovat zpracování příslušné strategické studie se zadáním hledání nejprospěšnější podoby městské hromadné dopravy pro budoucnost a rozvoj Ostravy; takové dopravy, která se také bude podílet na zastavení trendu "mizejícího města". Budeme navhrovat slevy na dlouhodobé jízdenky pro občany, kteří nemají vůči městu žádné pohledávky.

Zeleň, ovzduší a ekologické zátěže

Jsme si vědomi, že Ostrava a její okolí jsou místem s velkým nakupením obyvatel, dopravy a průmyslu. Z těchto důvodů v našem městě nikdy nebude ovzduší bez škodlivých látek. Můžeme se však pokusit jejich množství snížit na nejdosažitelnější minimum, ať již participací na změně legislativy v oblasti limitů, či motivací k omezování individuální přepravy ve městě. Chceme také přesměrovat neúčinné miliardové dotace jdoucí velkým znečišťovatelům do programu modernizace lokálních topenišť v rodinných domcích. S pomocí zástupců Evropské strany zelených a Pirátských stran zastoupených v Evropském parlamentu budeme ovlivňovat i míru legislativní ochrany ovzduší v Polské republice.

Budeme pečovat o zeleň jako klíčový prvek pro kvalitu ovzduší a života ve městě. Zabráníme zbytečnému kácení stromů, místo toho budeme stromy revitalizovat a prořezávat tak, aby byly zdravé a plnily svou funkci v městské zástavbě. Zavedeme dále pravidlo, že za každý pokácený strom ve městě musí vyrůst nový a adekvátní velikosti. Budeme pravidelně vysazovat novou zeleň pod dálnicí a dopravními stavbami, stejně jako vhodnou zeleň ve městě. Budeme regulovat sekání trávy tak, aby nedocházelo ke vznikání suchých pásů.

Zasadíme se o důkladné vyšetření událostí kolem všech proběhlých i připravovaných projektů ekologické likvidace toxických lagun v areálu bývalé společnosti Ostramo, a to jak z hlediska možné organizované hospodářské kriminality, tak z hlediska dodržení přísných postupů při nakládání s toxickým materiálem v obrovských objemech v těsné blízkosti desetitisícové aglomerace sídliště Fifejdy. V maximální možné míře se zasadíme o to, aby nový projekt likvidace musel být zcela transparentní a veřejně kontrolovatelný, a to jak z hlediska technologického, tak finančního.

Bezpečnost, hazard, kamerové systémy

Jsme odpůrci bezhlavého nasazování kamerových systémů. Kamery budí pouze iluzi bezpečí, nejde o žádnou překážku, která dokáže zabránit hrozícímu zločinu. Naproti tomu přítomnost člověka - strážníka - toto dokáže. Policie samozřejmě může kamerový systém používat; ten ale musí vždy zůstat jen jako podpůrný prostředek, nikoliv jako základní a jediný pilíř, na kterém je vystavena bezpečnostní koncepce města. Každá kamera má pouze sílu autority organizace, která ji provozuje. Navrhneme zvýšit množství strážníků v ulicích, a to především v nočních hodinách a na místech kde se normálně nevyskytují. Chceme také prosadit, aby potkat strážníka ve večerní MHD bylo spíše pravidlem než výjimkou.

Navážeme na dobrý zvyk z první republiky, kdy byly veřejné služby daleko více založeny na osobním přístupu. Každý strážník např. dlouhodobě patřil do malého městského okrsku (skupiny ulic), kde mohl časem poznat obyvatele, a oni dobře znali jeho. Jsme přesvědčeni, že taková organizační změna by bezpečí v Ostravě zvýšila více než další kamerové systémy nebo jiná technika. Princip malých okrsků můžeme ale aplikovat na všechny ostatní služby poskytované městem (péče o zeleň, úklid…). Jsme přesvědčeni, že také v sociálních a vzdělávacích službách je osobní přístup a otevřenost nejefektivnějším řešením.

Regulace výherních automatů a heren je podle zákona v kompetenci města; chceme této možnosti využít a vyhlásit referendum o výrazném omezení hazardu v Ostravě. Odstraníme z města ty noční herny a zastavárny, které tvoří živnou půdu pro lokální kriminalitu (především jsou-li provozovány dohromady). Zpřísníme podmínky pro sběrny kovů a omezíme tak možnosti výkupu nelegálně získaných surovin.

Podporujeme zrušení povinnosti čipovat psy, pokud majitel psa označí jiným způsobem.

Chytřejší nakládání s odpadem

Jsme přesvědčeni, že smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale snaha o maximální zhodnocení jejich celkového potenciálu. Prioritou by se měla stát hierarchie nakládání s odpady, která se snaží každý odpad využít tím nejefektivnějším možným způsobem na stupnici priorit: předcházení vzniku odpadů > znovuvyužití > materiálové využití > jiné využití > likvidace. Pro likvidaci odpadu nevyužitelného k dalšímu zpracování chceme používat nejmodernější současnou technologii.

Jako příklad správného způsobu nakládání s odpady považujeme využití biologicky rozložitelné složky (která tvoří přes polovinu komunálního odpadu) k produkci čisté energie, což se zejména Ostravě jeví jako logický krok. Vznik bioplynových stanic by měl mít přednost před skládkováním a slepým spalováním, kterým využíváme pouze zlomek z možné výtěžnosti potenciálu v odpadu.

Jsme si vědomi skutečnosti, že recyklace se musí v prvé řadě vyplácet, a to přímo těm, kteří mají snahu recyklovat. Cheme proto zaměnit systém každoročních plateb za likvidaci odpadu systémem motivačních programů za recyklaci. Zkušenosti z několika evropských měst, kde vužívají tyto moderní přístupy, ukazují, že lze dosáhnout míry nového zhodnocení směsného komunálního odpadu i přes padesát procent.

Sociální problematika

Jsme si vědomi nutnosti vytvořit síť racionálního sociálního bydlení. Podpoříme zejména vznik a rozvoj sítě startovacích bytů pro mladé rodiny a chráněného bydlení. Budeme dbát o zajištění sítě cenově dostupného nájemního bydlení v obecních bytových domech a zapojíme do této sítě i soukromé vlastníky. Nepodporujeme sestěhování sociálně slabých občanů na jedno místo a vytváření sociálně vyloučených oblastí.

Nesouhlasíme s tím, aby vinou špatné sociální legislativy bylo výhodné rodiny s dětmi dlouhodobě nechat bydlet na ubytovnách v nevyhovujících podmínkách, a redukovat je tak na zdroj příjmu. Jediným smyslem ubytovny by mělo být krátkodobé nouzové bydlení, od kterého se je možné zase odrazit vzhůru do běžného sociálního bydlení. Prostřednictvím živnostenského a stavebního úřadu budeme inicializovat pravidelnén a důkladné kontroly stavu ubytoven.

Vůči lidem a institucím, které programově a bezohledně zneužívají sociálně slabé (lichváři, byznys s ubytovnami a podobné) zaujmememe nekompromisní postoj.

Vytvoříme koncepci dobrovolných veřejně prospěšných prací, v rámci které nabídneme méně kvalifikovanou práci všem lidem dlouhodobě registrovaným na Úřadu práce. Mzda bude vyšší než suma sociálních dávek, na které má uchazeč nárok.

Kultura a umění

Pro široký přístup ke kulturnímu bohatství je nezbytná veřejná podpora. Knihovny, galerie a muzea jsou místem setkávání, sdílení informací, vzdělávání a seznamování společnosti s kulturním dědictvím. Přestože žijeme v době Internetu, knihovny ve velkých městech celého světa nabývají na důležitosti, kdy se mění v otevřená centra kultury a vzdělání.

Ceníme si památek a kulturního dědictví. Prosazujeme, aby odborná vyjádření Národního památkového ústavu byla pro orgány samosprávy města závazná, a aby zaměstnanci úřadů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti měli vzdělání v oboru památkové péče. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržování povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona. Podporujeme získání významných kulturních památek o které se majitel nestará, do majetku města a jejich adaptaci pro veřejné potřeby a služby. Prosazujeme otevřená dotační a grantová řízení v oblasti kultury, památkové péče a větší zastoupení odborných garantů v komisích rady města.

Rádi bychom dále podpořili a rozšířili Ostravské muzeum, ve spolupráci s Městským archivem chceme vylepšit podporu digitalizace sbírkových fondů a jejich zpřístupnění na Internetu chápeme jako samozřejmost. Deklarujeme podporu digitalizace archivů i v ostatních institucích, např. v Knihovně města Ostravy, ale i v Krajské vědecké knihovně, pro kterou bychom chtěli na městských pozemcích v dlouhodobém horizontu a ve spolupráci s krajským úřadem postavit novou reprezentativní budovu. Ve spolupráci s dopravním podnikem podpoříme realizaci projektu přeměny budovy Vítkovického nádraží a jeho okolí na muzeum dopravy a populárně naučného parku.

Jelikož příjem ze vstupného ve veřejných galeriích a muzeích tvoří pouze zlomek jejich rozpočtu, podporujeme zavedení dobrovolného vstupného do těchto institucí. Chceme, aby tyto instituce přenášely své expozice i na veřejná prostranství a oživily je.

Podpora podnikání ve městě

Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků - zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů, podporou spolupráce podnikatelů se školami a dalšími kroky. Zavedeme společný systém pronájmů prostor pro podnikání a veřejných ploch v majetku města a městských částí, se stanovením předem jasných a závazných pravidel. Podpoříme obnovu obchodů v centru města a v obvodech, a podpoříme i přítomnost nekomerčních organizací, např. zvýhodněnými nájmy. Obnovíme tradiční trhy na veřejných prostranstvích, kde chceme vyjít vstříc drobným živnostníkům.

Informační technologie, Internet a otevřená data

Zpřístupníme Internet ve všech veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích, ať už formou veřejného terminálu nebo tzv. „wifi hotspotu".

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software chceme rozšířit i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných městem Ostrava. Považujeme za nehospodárné utrácet veřejné prostředky za uzavřené licencované počítačové programy, v situacích, kde stejnou práci zastane svobodný program dostupný zdarma a se stejnými stejnými funkcemi jako ten komerční.

Jako symbol (nejspíš záměrně) nehospodárného jednání můžeme vidět na příkladu instalace programového vybavení VERA na ostravský magistrát v průběhu roku 2010. Radnice byla schopna utratit desítky milionů korun za nefunkční řešení a věnovat tisíce hodin lidské práce na školení a vzdělávání, aby to vše po roce přípravy a provozu zase zahodila a vrátila se k řešení původnímu.

Otevřený software by podobnému nekalému jednání zabránil, protože nepatří žádné firmě ani jednotlivci, lze studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace (například „losovačka“ u veřejných zakázek). Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde to dává smysl.

Chceme také zrovnoprávnit živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií. U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu není možné program upravovat a doplňovat podle momentálních potřeb, i když si ho úřad legálně koupí. To neplatí pro svobodný/otevřený software, pro který také existují komerční firmy, jež se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zavedeme také profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování. Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace. Také všechna ostatní data, a statistiky, které má město Ostrava k dispozici, a vznikly z veřejných prostředků, budou zpřístupněna (a v reálném čase aktualizována) v tomto otevřeném formátu.Piráti: Transparentní účet a Volební náklady Ostrava


JSME OSTRAVA / Koalice – Strana zelených a Piráti
Design: jarnemec.com (CC BY 3.0 CZ)

NAVRCHOLU.cz